in ,

Selengomez khẳng định có bạn trai không còn là ưu tiên hàng đầu