in

Abe đến thăm Châu Âu, Trung Đông vào giữa tháng 7