in

Bầu cử Thống đốc Okinawa bắt đầu ngày 18 tháng 11