in

Nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản đến thăm Fukushima